24.06.2013 15:00

Stanovisko ku prerušeniu mimoriadneho mestského zastupiteľstva ku kauze Strelingstav

Vážený pán

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor
Magistrát mesta Košice
Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice


Vec: Prerušenie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného 24.6.2013 - stanovisko


Prerušenie mestského zastupiteľstva o schválení dohody o urovnaní dlhu mesta Košice voči spoločnosti Waltz Properties Limited nevnímame ako nesúhlas s dohodou, ale ako odklad prerokovania dohody na nasledujúce zastupiteľstvo s cieľom získať čas na zodpovedné rozhodnutie.
Neodôvodnené urýchľovanie schvaľovania by zbytočne vyvolávalo otázky možnej koordinácie záujmov s protistranou.

Príprava tohto zastupiteľstva mala procedurálne nedostatky. Materiál tak závažného charakteru bol predložený na rokovanie bez predchádzajúceho schválenia mestskou radou, radou starostov a bez
prerokovania v komisiách mestského zastupiteľstva.
Okrem toho vzhľadom na rozsiahlosť dokumentov poslanci nemali primeraný dostatok času na jeho dôkladné preštudovanie. Pritom dohoda samotná poskytuje tento čas bez porušenia už vyrokovaných podmienok.
Ďalším dôvodom prerušenia je nedostatočné zváženie vplyvov dohody na hospodárenie mesta.

1. Navrhujeme prizvať na najbližšie rokovanie hlavných aktérov kauzy, aby mali možnosť verejne predložiť zastupiteľstvu aj poškodeným obyvateľom svoje predstavy o vyriešení sporu. Ide minimálne o funkcionárov, podpísaných na pôvodnej zmluve (R. Bauer), na výpovedi (R. Schuster), ale aj ďalších, ktorí umožňovali  kontinuálne narastanie dlhu mesta. Zahŕňa to aj dať im príležitosť nielen čestne priznať svoj diel zodpovednosti, ospravedlniť sa občanom, ale aj podieľať sa na hľadaní riešenia, či na finančnom vyrovnaní.
2. Navrhujeme zverejniť podstatné dokumenty z kauzy na internete a umožniť tak obyvateľom Košíc priamo sa oboznámiť, začo a kvôli komu budú finančne pykať.
3. Požadujeme umožniť verejnú diskusiu.
4. Nesúhlasíme s tým, aby schválením dohody poslanci vedome vystavili bianco šek na splácanie dlhu bez toho, aby vopred / súčasne boli schválené aspoň pravidlá a limity navýšenia daňového zaťaženia
obyvateľstva ako aj predaja mestského majetku na tento účel. Odmietame, aby sa Mesto samo vystavilo vydieraniu.


V Košiciach, 24. 6. 2013JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský - Spolok na podporu skrášľovania Košíc, predseda
ul. Pokroku 7,  040 11 Košice, tel. 0905384171, spolok.kosice@gmail.com


Na vedomie: médiá

___________________________________________________________________________


VIAC SA DOZVIETE NA FACEBOOKU TU

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171