10.09.2010 07:09

Predloženie petície za záchranu národnej kultúrnej pamiatky "archeologického náleziska pevnosti bastiónovej v Košiciach" mestskému zastupiteľstvu 07.09.2010

 "Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo,

Ďakujem za možnosť vystúpiť v mene občanov, ktorí sa podpísali pod petíciu za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky, archeologického náleziska pevnosť bastiónová v Košiciach.

Petícia za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky vznikla ako reakcia na nečinnosť mesta pri záchrane pozostatkov bastiónu Leopold košickej citadely na Námestí osloboditeľov.

Začiatkom roku boli fragmenty citadely odhalené.

28.4.2010 začalo konanie o vyhlásenie archeologického náleziska pevnosť bastiónová v Košiciach za národnú kultúrnu pamiatku.

10.5.2010 znieslo mesto voči podkladom tohto konania námietku. Investor v tom období oznámil, že je pripravený nález vyviesť na skládku.

20.5.2010 bolo archeologické nálezisko vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku – napriek pripomienkam mesta. Postoj mesta ku zachovaniu pamiatky bol viac než zdržanlivý. Bol v súlade s ekonomickými záujmami investora. Mesto nemá splnomocnenca pre mestskú pamiatkovú rezerváciu ale má splnomocnenca pre likvidáciu Námestia osloboditeľov.

Vďaka petícii, medializácii a ďalším krokom občanov a rokovaniam investora s pamiatkármi bol dosiahnutý stav, ktorý poznáme dnes.

Petičný výbor oznámil primátorovi obsah petície a priebežne ho informoval o postupe pri záchrane národnej kultúrnej pamiatky a žiadal ho, aby podnikol účinné kroky – márne.

5.8.2010 bola petícia odovzdaná a od tej doby sme nezaznamenali žiadnu aktivitu mesta voči podmienkam záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Dnes máte rozhodnúť o ďalšom osude petície. Je zaujímavé, že materiál, ktorý ste dostali ku tomuto bodu je neúplný – z rozhodnutia KPÚ Košice chýbajú 3 strany (poľa internetu) – náhodou ??

Som presvedčený, že zobrať petíciu na vedomie nestačí.

1.      Je povinnosťou mesta poďakovať sa občanom za vyjadrenie uvedomelého postoja ku ochrane kultúrneho dedičstva – ako napísal viceprimátor Čečko: „vysoko si vážime záujem občanov, ktorí sa pod text už podpísali, i tých, ktorí svoje podpisy ešte pripoja...“

2.     Som viazaný vôľou viac než 8000 podpisujúcich občanov, aby som požiadal primátora, aby vecne reagoval na ich požiadavku.

 

Preto prečítam návrh uznesenia a dúfam, že niektorý z poslancov si ho osvojí a predloží tomuto zastupiteľstvu.

Návrh uznesenia:

1.     1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu Za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky archeologického náleziska – pevnosť bastiónová  Košiciach ako prejav uvedomelého postoja občanov ku kultúrnemu dedičstvu.

2.     2. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zaistil ochranu nálezu počas výstavby a aby nález bol zachovaný a prezentovaný v celom odkrytom rozsahu na pôvodnom mieste a bol verejne prístupný.


Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, ďakujem, že ste mi venovali pozornosť.“

 

(Člen petičného výboru predkladajúci petíciu zastupiteľstvu nemohol meniť text navrhovaného uznesenia – bol viazaný požiadavkou občanov podpisujúcich petíciu)

Návrh si osvojil poslanec JUDr. Jaroslav Hlinka (NEKA), starosta mestskej časti Košice Juh.  Po pripomienkach poslancov uznesenie zmenil. Poslanci dôvodili tým, že primátor nemá kompetencie, nástroje a pod.. . (Tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde, v čase od odovzdania petície po nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia KPU mal primátor situáciu v rukách. Nehovoriac o tom, čo všetko pre záchranu pamiatky mohol urobiť a neurobil od jej odhalenia.) 

2.     2. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zaistil ochranu nálezu počas výstavby a aby nález bol zachovaný a prezentovaný v odkrytom rozsahu a bol verejne prístupný.

 

(za 10, proti 0, zdržalo sa 29) 

text petície https://spolok-kosice.webnode.sk/news/informacie-pre-navstevnikov/ 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171