11.08.2012 06:51

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 122 o zozname a evidencii pamätihodností mesta (nariadenie o pamätihodnostiach)

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 164/2011, prijatým  na svojom VIII. rokovaní dňa 5. decembra  2011 podľa § 4 ods. 3 písm. f) a o) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ustanovuje

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice

 

č. 122

 

o zozname a evidencii pamätihodností mesta

(nariadenie o pamätihodnostiach)

 

P R E A M B U L A

 

My, obyvatelia Košíc,

prechovávajúc úctu k historickým, kultúrnym a prírodným hodnotám nášho mesta,

pamätajúc na dedičstvo svojich predkov,

usilujúc o zachovanie a ochranu spoločného dedičstva,

v záujme rozvíjania pozitívnych hodnôt budúcich generácii,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

P R V Á     Č A S Ť

Ú V O D N É     U S T A N O V E N I A

 

§ 1

Účel a pôsobnosť

 

     (1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vytvorenie zoznamu pamätihodností mesta Košice (ďalej len „zoznam  pamätihodností“) a zavedenie evidencie pamätihodností mesta Košice podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu 

......

Vyhlásené: 15.12.2011
Platné od: 01.01.2012
Uznesenie: 164 

https://www.kosice.sk/vzn.asp?id=131

...........

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171