02.09.2010 12:53

Malinovského kasárne na predaj bez súťaže vopred určenému záujemcovi

Tento návrh je v predloženom návrhu programu  XXXVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2010.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

v súlade s § 6 ods. 2 písm. b)  a § 29 ods. 1 písm. b)  Štatútu mesta Košice, § 9a ods. 8 písm. e)  a ods. 9 písm. c)  zákona č. 258/2009 Z.z

s ch v a ľ u j e                                                                                                

1.      Dlhodobý prenájom pozemkov v areáli tzv. Malinovského kasární pre A4 CORP, s.r.o. (100 % dcérska spoločnosť UBM)

názov  nehnuteľnosti : pozemky v k. ú. Stredné mesto zapísané na LV č. 10527 o celkovej výmere 40 790 m2 podľa prílohy č. 1 

účel : realizácia projektu – výstavba spoločensko-kultúrneho, sociálneho a obchodného multifunkčného centra                                                                   

doba nájmu : 50 rokov (s možnosťou predĺženia)

cena za prenájom :

       a) nekomerčné 0,132 €/m2/rok   t.zn. 5 384,28 €/rok za celý predmet nájmu (platné od účinnosti nájomnej zmluvy do právoplatnosti každého kolaudačného rozhodnutia časti diela samostatného komerčného objektu)

       b) komerčné 11,46 €/m2/rok   t.zn. 467 453,40 €/rok za celý predmet nájmu (bude stanovené od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia komerčného objektu).

 

2.      Predkupné právo nájomcu k pozemkom podľa prílohy č. 1 za znalcom stanovenú trhovú cenu v čase predaja pozemku

3.      Predaj nehnuteľností - stavieb v areáli tzv. Malinovského kasární v k.ú. Stredné mesto:

garáž súp.č. 3077 na parc.č. 262/2, administratívna budova súp.č. 3078 na parc.č. 262/5, administratívna budova súp.č. 3079 na parc.č. 262/7, administratívna budova súp.č. 3080 na parc.č. 262/11, administratívna budova súp.č. 1011 na parc.č. 262/14, administratívna budova + sklad súp.č. 1011 na parc.č. 262/15, administratívna budova + sklad súp.č. 1011 na parc.č. 262/16, administratívna budova súp.č. 3081 na parc.č. 262/22, sklad súp.č. 3082 na parc. č. 262/23, garáž súp.č. 2421 na parc.č. 264/3, garáž súp.č. 2422 na parc.č. 264/4, garáž súp.č. 2423 na parc.č. 264/6, sklad súp.č. 2423 na parc. č. 264/7, sklad súp.č. 3083 na parc. č. 264/8, sklad súp.č. 3084 na parc. č. 264/10, administratívna budova súp.č. 3085 na parc.č. 264/12, ubytovňa súp.č. 3086 na parc.č. 264/14, ubytovňa súp.č. 3086 na parc.č. 264/20, ubytovňa súp.č. 3086 na parc.č. 264/21, ubytovňa súp.č. 3086 na parc.č. 264/22, ubytovňa súp.č. 3086 na parc.č. 264/25, telocvičňa + sklad súp.č. 3087 na parc.č. 264/28, garáž + sklad súp.č. 3088 na parc.č. 264/33, sklad + KIOSK súp.č. 3089 na parc. č. 264/35, sklad PHM súp.č. 3090 na parc. č. 264/36, garáž súp.č. 2424 na parc.č. 264/39, garáž + dielne súp.č. 3091 na parc.č. 264/41, administratívna budova súp.č. 3092 na parc.č. 264/43  vrátane oplotenia a vonkajších úprav

pre A4 CORP s.r.o.  za kúpnu cenu 3 730 000 €  so zohľadnením asanačných nákladov vo výške 3 112 166,48 €.

 Dlhodobý prenájom pozemkov a predaj stavieb, vrátane vonkajších úprav je prípadom hodným osobitného zreteľa (§9a ods.9 písm c) a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu územného rozvoja  mesta Košice.

 

 Zvýraznil L. Rovinský.

SAMOZREJME S TAKÝMTO PREDAJOM NESÚHLASÍME, TAK AKO NESÚHLASÍME SO SPôSOBOM, AKÝM SA MESTO NESTARÁ O VLASTNÉ NEHNUTEĽNOSTI. MESTO MAJETOK ZÍSKALO NA TO, ABY MU SLÚŽIL.

Viac aj v  

https://ladislavrovinsky.blog.sme.sk/c/239605/Podvod-na-Kosiciach-Dalsi-a-nie-posledny.html 

https://ladislavrovinsky.blog.sme.sk/c/239959/Majetok-obce-sa-ma-zveladovat-a-zhodnocovat-ma-prinasat-uzitok.html

 

—————

Späť


Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171