PRÍSPEVKY - NÁVRHY ČITATEĽOV - NÁVŠTEVNÍKOV STRÁNKY

Dátum: 28.01.2012

Vložil: A

Titulok: Kuríšková

Zdravím

a posielam Vám niečo čo súvisí s cyklo trasou a polomom pod Kuriškovou. Poslali ste mi vtedy fotku z tej trasy. No aj ja som ich fotila a to konkrétne 100 m pod Rákocziho prameňom v strede cyklo chodníka mali vŕtaciu súpravu a neďaleko od nich bližšie k Jahodnej stálo auto Unipres s.r.o. Mala som vtedy taký dojem z toho, že je to tichá predpríprava na ťažbu. Potom som na ich stránke našla mapku 6 vŕtov v tejto oblasti, o ktorých písali, že sú bohatšie na uran ako v oblasti Kuriškovej a to sa ťahali smerom ku Klatovianke. Medzi nimi a chatou je kopec Stoh, v lete sú tam maliny.
Z toho dôvodu sa asi spojili s Arevou, ktorá má na starosti aj Mochovce a domáci uran ako píšu im príde vhod.

Túto web. str. nižšie uvedenú už dlhší čas monitorujem a pred Vianocami písali o tej fúzií a ešte o vytvorení európskej spoločnosti na ťažbu uranu, lebo sa nejedná len o Slovensko, ale v globále o Európu, kde už ťažia ako Švedsko, Fínsko, Maďarsko napr.

Už dlho je okolo toho také zvláštne ticho. Patríme medzi stredné radonové riziko, ale keď stojíme alebo sedíme dlhšie na miestach po otvorených vŕtoch, vystavujeme sa riziku ochorenia rakoviny, lebo si treba uvedomiť, že radon sa v tele kumuluje a rozpadáva, čo znamená, že časté prechádzky v tejto lokalite sa nám odzrkadlia na našom zdraví.
Radón sa vyskytuje nielen ako plyn, ale aj ako kvapalina či tuhá látka ako so sa dočítala v jednej web. stránke, kde som si prečítala aj nsledovné:

Radon vo vode je zo začiatku

priezračný a bezfarebný, neskôr

sa začina zakalovať a produkty jeho premeny fluoreskujú na zeleno.

To znamená, že ak naša pitná voda bude po týždni zeleno flureskovať tak tam bude pravdepodobne aj radón, lebo od toho sa voda vraj nezbavuje. Je to pravda?

Aparáty na úpravu vody ju toho nezbavujú. Túto odpoveď som dostala od pracovníka, ktorý nám menil filtre.Pôvodný:


This private placement was part of a series of transactions announced on December 7, 2011. In addition, Tournigan has entered into a Technical Services Agreement with AREVA whereby AREVA will perform a work program comprising metallurgical and environmental test work to be part of the Kuriskova feasibility study which will commence early in 2012.
Takto mi to preložilo:

Táto súkromná umiestnenie bolo súčasťou série operácií, oznámil 7. decembra 2011. In addition, Tournigan has entered into a Technical Services Agreement with AREVA whereby AREVA will perform a work program comprising metallurgical and environmental test work to be part of the Kuriskova feasibility study which will commence early in 2012. Okrem toho, Tournigan uzavrel technické služby dohode s AREVA, kedy AREVA predstaví pracovný program obsahujúci hutníckych a environmentálne testovacie práce je súčasťou štúdie uskutočniteľnosti Kuriskova, ktorý sa začne už v roku 2012.

Web. stránka, ktorú monitorujem priebežne a nechávam si ju prekladať:
https://www.tournigan.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=499258&_Type=News-Releases&_Title=Tournigan-Closes-Private-Placement-With-Areva-And-Welcomes-Andreas-Mittler-...

Pôvodný:

Slovakia, a member of the European Union since 2004, is economically and politically stable and has excellent infrastructure. The country has four operating nuclear reactors producing approximately 50% of its current energy needs. It currently has two new reactors under construction to be completed by 2013.

In October 2008, The Strategy of Energy Security of the Slovak Republic, a strategic document that will set the energy direction of the country until 2030, was approved by the Slovak government. It calls for the completion of two new nuclear reactors by 2013 and discusses the benefits of sourcing uranium domestically.
Takto mi to preložilo:

Slovensko, člen Európskej únie od roku 2004, je ekonomicky a politicky stabilnej a má vynikajúcu infraštruktúru. The country has four operating nuclear reactors producing approximately 50% of its current energy needs. Krajina má štyri prevádzkové jadrové reaktory produkujú približne 50% zo svojej súčasnej spotreby energie. It currently has two new reactors under construction to be completed by 2013. V súčasnej dobe má dva nové reaktory vo výstavbe majú byť dokončené do roku 2013.

In October 2008, The Strategy of Energy Security of the Slovak Republic , a strategic document that will set the energy direction of the country until 2030, was approved by the Slovak government. V októbri 2008 bola stratégia energetickej bezpečnosti Slovenská republiky, strategický dokument, ktorý stanovuje smer energie krajiny do roku 2030, ktorý schválila vláda slovenská. It calls for the completion of two new nuclear reactors by 2013 and discusses the benefits of sourcing uranium domestically. Vyzýva na doplnenie dvoch nových jadrových reaktorov do roku 2013 a pojednáva o výhodách zdrojov uránu doma.

S pozdravom

Späť na diskusiu

Kontakt

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Mlynská 6
PO Box L-37
040 01 Košice

prípadne

Ulica pokroku 7
040 11 Košice+421 905 384171